Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155
Интернет права: Достъп до Интернет за всички - Електронна граница — Електронна граница

Интернет права: Достъп до Интернет за всички

by Електронна граница on January 16, 2009 · 0 comments

in Интернет права

Тази харта с права е публикувана от Асоциацията за прогресивна комуникация. С малки поправки, я публикуваме и при нас.

Евтиният, бърз и лесен достъп до Интернет може да помогне за създаването на по-равнопоставено общество. Той може да подобри образователните и здравни услуги, местния бизнес, общественото участие, достъпа до информация, доброто управление и премахването на бедността.

Но ние не трябва да приемаме, че всяка технологична новост автоматично става полезна. Непра-вителствените организации (НПО), правителствата и регулаторните органи трябва да са наясно с потенциала, който притежава Интернет, за увеличаване на съществуващите неравенства.

Правото на достъп до инфраструктура независимо от местоживеенето.

Интернет изпълнява функцията на глобална обществена инфраструктура. Тази инфраструктура трябва да бъде широко разпространявана и да поддържа достатъчен диапазон на обхват, който ще позволи на хората навсякъде да използват нейния потенциал, за да изказват своето мнение, да подобряват начина си на живот и да демонстрират творческите си способности. Хората имат право на добре развита национална интернет мрежа, свързана с международната мрежа.

Правото на придобиване на умения.

Знанията и уменията позволяват на хората да използват и оформят Интернет така, че той да задоволява техните потребности. Местните и национални правителства, международни и общностни организации и правни субекти от частния сектор трябва да подкрепят и насърчават безплатни или евтини възможности за обучение, методики и материали, свързани с използването на интернет за социално развитие.

Правото на достъп до интерфейси, съдържание и приложения, достъпни за Всички (“достъпен дизайн”).

Интерфейсите, съдържанието и приложенията трябва да се проектират по начин, който гарантира достъпност за всички ховра, включително лица с физически, сетивни или умствени увреждания, неграмотни и тези, които говорят езици на малцинства. Принципът на дизайн, достъпен за всички, и използването на помощни технологии трябва да бъдат популяризирани и подпомагани, за да се позволи на хората с увреждания да се възползват напълно и при равни условия с хората без увреждания.

Правото за равен достъп за мъже и жени.

На много места жените и мъжете нямат равен достъп да научават, определят, достигат, използват и оформят интернет. Усилията за увеличаване на достъпа трябва да признаят и отстранят съществуващите неравенства между половете. Жените трябва да имат пълноправно участие във всички области, свързани с развитието на Интернет, за да се гарантира равенство между половете.

Правото на евтин достъп.

Политиците и регулаторните органи трябва да гарантират, че всички граждани могат да си позволят достъп до Интернет. Разработването на телекомуникационна инфраструктура и определянето на правила, цени, данъци и тарифи трябва да направи този достъп възможен за хора от всички прослойки.

Правото на достъп на работното място.

За много хора работното място е главното или единствено място за достъп до Интернет. Служителите и работодателите трябва да направят възможен достъпа до Интернет на работното място, включително за целите на образователни програми за служители и да защитават правата на служителите.

Правото на обществен достъп.

Много хора никога няма да разполагат с личен достъп до компютри или Интернет. Трябва да се осигурят точки за обществен достъп, като например телекомуникационни центрове, библиотеки, общностни центрове, клиники и училища, така че всички хора да имат достъп в близост до своите домове или работни места.
Това е от съществено значение за младите хора в държави, в които достъпът до интернет все още не съществува или не всички могат да си го позволят.

Правото на достъп и създаване на разнообразно културно и лингвистично съдържание.

В интернет страниците, инструментите и софтуера онлайн преобладава използването на латинската азбука. Това влияе на развитието на съдържанието с местен характер на езици, които не използват латинската азбука и възпрепятства възможността за обмен на междукултурно съдържание. Техническото развитие трябва да насърчава лингвистичното разнообразие в интернет и да опростява обмена на информация отвъд езиковите бариери.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: